LAPENNA s.r.o. -  Swiss color® (Potřeby pro PMU) LAPENNA s.r.o. -  Swiss color® (Potřeby pro PMU)


REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

U nás  zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během

zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. 
Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. 
Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, 
a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem 
(např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

JAKÉ ZBOŽÍ NELZE VRÁTIT VŮBEC?

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Obč.z.a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební Zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady.

Společně se zbožím doporučujeme doložit prodejní doklad, záruční list a co nejpřesnější popis závady s kontaktními údaji. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající písemně, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.


Vady zboží:

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.


Práva z vady zboží:

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci,  může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 


Lhůty:

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Záruční doba začíná běžet převzetím Zboží Zákazníkem. Záruční doba pro Kupujícího spotřebitele činí 24 měsíců, avšak pro Kupujícího, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci 
své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, činí záruční doba pouze 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží nezačíná běžet nová záruční doba. 


Lhůta pro vyřízení reklamace:

Reklamace se snažíme vyřídit v co nejkratší době. Maximální lhůta reklamace spotřebitele je ve 30-ti denní lhůtě. V případě smluv uzavíraných podle obchodního zákoníku, neplatí uvedená 30 denní lhůta, ale i přesto se snažíme o co nejrychlejší vyřízení. Náklady spojené se zasláním zboží do servisu a zpět ze servisu jsou dodavatelem uhrazeny pouze za těchto podmínek:

 • reklamace je uznána jako oprávněná
 • jsou řádně doloženy náklady na dopravu zboží


Proplaceny budou pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k reklamovanému zboží. 


Záruku nelze uplatnit zejména za zboží:

 • poškozené živly (voda, oheň, blesk, elektrický výboj
 • s prošlou záruční lhůtou v den doručení zboží k reklamaci
 • mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené, odřené, se znaky pádu, atd.)
 • poškozené nesprávným použitím v rozporu s běžnými zásadami používání
 • zboží poškozené neodborným servisním zásahem